Pagal 2016 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą Kauno miesto savivaldybės biudžeto prognozuojamos pajamos savarankiškosioms funkcijoms vykdyti 2016 m. numatytos 151198 tūkst. eurų, iš jų 4160 tūkst. eurų sudaro bendrosios dotacijos kompensacija iš valstybės biudžeto. Prognozuojamos pajamos savarankiškosioms funkcijoms vykdyti, palyginti su 2015 m., didėja 3357 tūkst. eurų dėl papildomo lėšų poreikio užtikrinimo minimaliai mėnesinei algai padidinti iki 350 eurų nuo 2016 m. sausio 1 d., socialinių, kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti ir kt.
Vadovaujantis 2016 m. vasario 18 d. 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemyje pateikiama informacija, šiuo metu Kauno mieste įgyvendinami 11 iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai), kurių vertė – 2 044 600,62 Eur, iš kurių 2 043 954,12 Eur – ES struktūrinių fondų lėšos ir 646,50 Eur – valstybės biudžeto lėšos, t. y.:
• Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „EXPO sertifikatas LT“, pagal kurią numatomos investicijos į planuojamų eksportuoti produktų sertifikavimą, įskaitant reikalingus bandymus ir tyrimus, pradėti įgyvendinti 8 projektai, kurių vertė 206 243,89 Eur (tik ES struktūrinių fondų lėšos).
• Pagal Veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.6.1-ESFA-T-909 „Vietos plėtros strategijų rengimas“, pagal kurią numatomos investicijos į vietos plėtros strategijų rengimą ir su tuo susijusių tiriamųjų studijų vykdymą, renginių organizavimą, kitų informavimo ir viešinimo priemonių kūrimą bei mokymus, pradėti įgyvendinti 2 projektai, kurių vertė 7 973,50 Eur, iš kurių – 7 327,00 Eur – ES struktūrinių fondų lėšos ir 646,50 Eur – valstybės biudžeto lėšos.
• Pagal Veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.3.2-ESFA-V-710 „Stebėsenos, išorinio vertinimo stiprinimas ir kvalifikacijų pripažinimas“, pagal kurią numatomos investicijos į aukštųjų mokyklų akreditacijos sistemų stiprinimą, užsienyje įgytų kvalifikacijų akademinio pripažinimo sistemos vystymą, priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemos palaikymą ir tobulinimą, aukštojo mokslo vertinimus ir stebėseną bei neformaliai įgytų kvalifikacijų pripažinimą, pradėtas įgyvendinti 1 projektas, kurio vertė 1 830 383,23 Eur (tik ES struktūrinių fondų lėšos).
Nei vienas iš aukščiau minėtų projektų nėra įtrauktas į Kauno miesto integruotą teritorijų vystymo programą.
Pagal Kauno miesto integruotą teritorijų vystymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-32, 2016 m. Kauno mieste numatoma pradėti įgyvendinti 14 projektų už 29 028 996,00 Eur, iš kurių 27 613 883,00 Eur – ES struktūrinių fondų lėšos ir 1 415 113,00 Eur – valstybės biudžeto lėšos. Šiuo metu minėti projektai yra investicinių projektų rengimo etape, o jų paraiškas planuojama pateikti 2016 m. birželio – gruodžio mėn.
Pagal Kauno miesto integruotą teritorijų vystymo programą Kauno mieste planuojamiems įgyvendinti projektams 2014–2020 m. laikotarpiu iš viso numatyta skirti 99 034 899,00 Eur, iš kurių 91 813 348 Eur – ES struktūrinių fondų lėšos ir 7 221 551 Eur – valstybės biudžeto lėšos.