SVARBIAUSIA – ŽMOGUS

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS 2011 METŲ RINKIMŲ
Į VIETOS SAVIVALDYBES PROGRAMOS NUOSTATOS

Socialdemokratų tikslas – gerovės visiems valstybė. Gerovės visiems valstybėje nėra vietos skurdui, nedarbui, socialinei nelygybei, žmogaus teisių pažeidimams. Ekonominės reformos niekada nedaromos žmonių socialinio teisingumo sąskaita. Tokioje šalyje vystomas socialiai atsakingas verslas, joje – geros socialinės garantijos ir mažėja skirtumai tarp turtingų ir neturtingų. Deja, pastarieji metai rodo, kad nuo šios idėjos dabartinė valdžia tolsta, todėl savivalda įgyja ypatingą reikšmę: tvarkinga aplinka, gerai organizuotas viešasis transportas, kokybiškas ir visiems prieinamas švietimas, sveikatos apsauga, tinkamas rūpestis pagyvenusiais, neįgaliaisiais – tai tik dalis funkcijų, kurias turi užtikrinti vietos savivalda. Svarbiausios mūsų programinės nuostatos yra šios

1. Socialdemokratai už – pagalbą žmonėms, kuriuos užklupo ekonominio sunkmečio problemos ir naujų darbo vietų kūrimą. Mes suprantame, kad savivalda turi gana ribotas galimybes, tačiau visas savo pastangas nukreipsime, kad būtų įgyvendinti šie mūsų keliami uždaviniai:  Sieksime pritraukti investicijas į savivaldybes, kad būtų? kuriama kuo daugiau darbo vietų, tuo pačiu augtų žmonių pajamos ir mažėtų emigracija. Didinsime viešųjų darbų apimtis, kad laikinai darbo netekę? žmonės galėtų gauti pajamų. Įgyvendinsime socialinės pagalbos schemą ypač? nepasiturintiems gyventojams, pensininkams ir neįgaliesiems.

2. Socialdemokratai už – savivaldos atsakomybės didinimą reguliuojant žmonėms teikiamų paslaugų kainas ir gerinant jų kokybę Žmonės pagrįstai skundžiasi išaugusiomis šiukšlių surinkimo, šildymo, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo kainomis. Socialdemokratai, pasisakydami už stiprią ir įtakingą savivaldą, imsis šių veiksmų: Griežtai? reguliuosime šildymo, šiukšlių surinkimo, pastatų eksploatacijos ir kitas paslaugų teikimo kainas. Neleisime privatizuoti tų įmonių, kurios yra? natūralios monopolijos ir teikia viešąsias paslaugas: vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, lietaus kanalizacijos surinkimo ir kitų. Valstybinių įmonių? vadovų ir valdininkų algos turi būti saikingos, aiškiai nurodant, kad pajamos padidės tik tada, kai šie įrodys savo darbo efektyvumą. Sudarysime sąlygas? kuo geresniam viešajam transportui, didinsime susisiekimą su atokiomis savivaldybių gyvenvietėmis vietiniu transportu.

3. Socialdemokratai už – švietimo prieinamumo visiems užtikrinimą ir geresnių sąlygų sudarymą vaikų ir jaunimo lavinimuiŽmones yra sunerimę, kad vykdomi eksperimentai švietimo srityje gali užkirsti kelią švietimo prieinamumo didinimui. Ypač jaudina valdžios užmačios mažinti savivaldybių švietimo įstaigų finansavimą. Socialdemokratai įsipareigoja, kad bus laikomasi šių nuostatų:
Užtikrinsime visuotinai prieinamą kokybišką ugdymą ikimokyklinėse? bei priešmokyklinėse įstaigose. Taip pat pakankamą šių savivaldybės įstaigų tinklą, kad lopšeliai ir darželiai būtų prieinami kiekvienai šeimai. Išsaugosime vidurines mokyklas (ilgąsias gimnazijas) miesteliuose? ir kaimuose.
Imsimės priemonių, kad vaikai nebūtų įtraukiami į narkomaniją,? prostituciją, nedarytų nusikaltimų. Grąžinsime mokyklų nelankančius vaikus į mokyklas.

4. Socialdemokratai už – kokybišką ir visiems prieinamą sveikatos apsaugą vietos savivaldybėseTodėl laikysimės šių nuostatų: Iš esmės atnaujinsime greitosios medicinos pagalbos automobilių? parką, o kaimo vietoves aprūpinsime lengvaisiais automobiliais sveikatos priežiūros paslaugų teikimui pacientų namuose. Taip sieksime, kad sumažėtų mirštamumas dėl buitinių traumų bei autoįvykių. Sieksime, kad gyventojai? pirminio ir antrinio lygio ambulatorinės paslaugas gautų toje pačioje įstaigoje. Parduodant nereikalingus pastatus, gautas lėšas naudosime? ligoninių modernizavimui ir įrangos įsigijimui.

5. Socialdemokratai už – geresnes žemdirbių ir kaimo žmonių darbo bei gyvenimo sąlygasTurime garantuoti, kad Lietuvos žemės ūkis būtų modernus ir konkurencingas bei gyvenimas kaime būtų patrauklus. Savivalda negali likti nuošalyje, sprendžiant kaimo žmonių problemas. Mūsų pagrindinės nuostatos yra šios: Sieksime, kad pieno, mėsos, grūdų ir kitų strategiškai svarbių? Lietuvai žemės ūkio produktų gamybos didinimas būtų siejamas su didesnės pridėtinės vertės maisto produktų gamyba ir jų eksportu. Remsime smulkaus? ir vidutinio verslo plėtrą kaimo vietovėse, sukursime palankią ekonominę aplinką. Remsime ir stiprinsime žemdirbių savivaldos ir kaimo? nevyriausybinių organizacijų vaidmenį, jų atstovavimą tarptautinėse organizacijose.

6. Socialdemokratai už – gamtos tausojimą ir švarią bei saugią gyvenamąją aplinką Gyventojai yra nepatenkinti padidėjusia oro ir aplinkos tarša. Socialdemokratai visados pasisakė už švarią gyvenamąją aplinką, už darnų gyvenvietės, regiono ir visos valstybės vystimąsi, nes gyvenamoji aplinka yra lemiamas veiksnys žmogaus sveikatai. Todėl: Skatinsime atliekų rūšiavimą ir perdirbimą, nes tai padės sumažinti? šiukšlių surinkimo išlaidas. Skatinsime biokuro naudojimą.? Saugodami? šalies gruntinių vandenų kokybę, sieksime, kad visos savivaldybių gyventojų buitinės nuotekos būtų centralizuotai surenkamos ir valomos savivaldybių nuotekų valymo įrenginiuose.

7. Socialdemokratai už – žmonių kultūrinę saviraišką bei didesnį profesionalaus meno prieinamumą savivaldybėseSocialdemokratams nepriimtina, kad žmogui nėra sudaromos tinkamos sąlygos ugdyti kūrybiškumą bei puoselėti įgimtus gebėjimus. Todėl mes įsipareigojame, kad:
Rūpinsimės deramu savivaldybių profesionalių ir mėgėjų? kultūros bei meno įstaigų finansavimu, kad jos sudarytų vienodas galimybes ir sąlygas regionų kultūros plėtrai, kūrybos saviraiškai. Skirsime ypatingą? dėmesį bibliotekų modernizavimui ir fondų kaupimui, skatinsime, kad savivaldybių bibliotekos taptų miestų ir miestelių kultūros centrais. Užtikrinsime? kultūros prieinamumą visiems, inicijuosime nemokamas muziejų lankymo dienas, skatinsime vaikų ir jaunimo kūrybines iniciatyvas, centrų ir klubų steigimą, nemokamą socialiai remtinų šeimų vaikų šių įstaigų lankymą.

8. Socialdemokratai už – savivaldos tarnautojų darbo kokybės gerinimą ir jų atsakomybės didinimą. Žmonės pagrįstai skundžiasi dalies tarnautojų abejingumu, nenoru spręsti jiems iškilusias  problemas. Ypač dažnai su tuo susiduria kaimo gyventojai. Todėl mes: Visose savivaldybėse? įgyvendinsime gerai veikiančią “vieno langelio” sistemą, kuri leistų ženkliai pagerinti prašymų nagrinėjimą bei žmonių aptarnavimą.  Diegsime skaidresnę? valstybės tarnautojų atrankos sistemą, kuri užkirstų kelią protekcionizmui priimant į valstybės tarnybą ir leistų į konkrečias pareigas įdarbinti geriausiai pasirengusį, turintį reikalingų žinių ir praktinių įgūdžių tas pareigas atlikti asmenį. Griežtinsime valstybės tarnautojų atsakomybę už padarytus tarnybinius nusižengimus ir nusikaltimus.

NR. 70 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA

SVARBIAUSIA – ŽMOGUS!

Miesto valdymas, ūkis ir plėtra
Įgyvendinsime skaidrų Savivaldybės valdymą, tobulinsime administracijos struktūrą, kuri užtikrins efektyvų valdininkų darbą ir didins jų atsakomybę. Skatinsime gyventojų iniciatyvą. Priimdami sprendimus atsižvelgsime į gyventojų išsakytą nuomonę.
Formuosime biudžetą tenkinantį kauniečių interesus.
Sieksime, kad rengiant ir įgyvendinant miestui reikalingus projektus, didelis dėmesys būtų skiriamas privačių, valstybinių ir tarptautinių institucijų investicijoms pritraukti, skaidriam lėšų paskirstymui užtikrinti.
Gerinsime viešojo transporto paslaugų kokybę.
Remsime daugiabučių namų gyventojų, bendrijų pastangas palankiausiomis sąlygomis renovuoti namus, tvarkyti kiemus ir įvažas į juos.
Tobulinsime buitinių atliekų surinkimą, rūšiavimą ir tvarkymą.
Gerinsime komunalinių paslaugų teikimo kokybę ir tobulinsime atsiskaitymo už šias paslaugas tvarką, kontroliuosime paslaugų teikėjų kainas.
Miesto ūkį plėtosime saugodami sveiką ir švarią aplinką. Naudosime atsinaujinančius energijos šaltinius šilumai gauti.
Neleisime tankinti daugiabučių namų teritorijų, užtikrinsime gatvių apšvietimą.

Švietimas, kultūra ir sportas
Sieksime, kad visi vaikai turėtų tinkamas sąlygas mokytis, nejaustų socialinės atskirties ir užtikrinsime švietimo kokybę.
Tęsime švietimo ir kultūros įstaigų renovavimo programą.
Savivaldybės biudžeto ir rėmėjų lėšomis išlaikysime neformalaus ugdymo įstaigas.
Rūpinsimės mokinių ir ikimokyklinukų maitinimo kokybe, saugios ir palankios aplinkos kūrimu mokykloje, vaikų užimtumu vasarą.
Remsime kultūros ir meno kolektyvus.
Plėtosime kūno kultūrą ir sportą bei turizmo infrastruktūrą.

Sveikatos ir socialinė apsauga
Skatinsime investicijas, kuriančias naujas darbo vietas. Sudarysime palankias sąlygas kurti ir plėtoti smulkųjį bei šeimos verslą. Spręsdami kauniečių užimtumo problemas, rūpinsimės jų profesiniu rengimu ir perkvalifikavimu.
Vykdysime efektyvią sveikatos priežiūros programą. Sieksime užtikrinti kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų pasiekiamumą visiems kauniečiams.
Rūpinsimės piliečių saugumu, kovosime su smurtu ir patyčiomis prieš vaikus ir jų įtraukimą į narkomaniją bei nusikaltimus.
Rūpinsimės socialiai remtinomis šeimomis.
Daugiau lėšų skirsime socialiniams būstams įrengti, neįgaliųjų gyvenimo sąlygoms gerinti, gyventojų krizių centrų, nakvynės namų veiklai plėtoti.