LIETUVOS RESPUBLIKOS gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 4, 5, 7, 10 ir 13 straipsnių PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

2013 m.                        d. Nr.    Vilnius

 (Žin., 1997, Nr. 108-2728;  2012, Nr. 122-6126)

1 straipsnis. 4 straipsnio 2 dalies 9 punkto pakeitimas.
4 straipsnio 2 dalies 9 punkte po žodžio „kastravimą“ įrašyti žodžius „kastruotų bešeimininkių kačių pažymėjimą tarptautiniu išoriniu žymeniu – nukerpant kairiojo ausies kaušelio trečdalį,” ir šį punktą išdėstyti taip:
“9) veterinarinės procedūros, siekiant pakeisti gyvūnų išvaizdą ar gyvūnų fiziologines funkcijas (ausų, barzdelių, skiauterių, snapų, uodegų trumpinimas, balso stygų, ragų, nagų, sparnų, kanopų ir ilčių pažeidimas ar pašalinimas, plunksnų išpešimas ar pašalinimas kitu būdu ir kt.), pažeidžiant gyvūnų kūno dalių, minkštųjų audinių ar kaulų struktūrą, išskyrus gyvūnų kastravimą, kastruotų bešeimininkių kačių pažymėjimą tarptautiniu išoriniu žymeniu – nukerpant kairiojo ausies kaušelio trečdalį,  ir kitus teisės aktuose numatytus atvejus arba veterinarines procedūras, atliekamas veterinarijos gydytojo sprendimu dėl gyvūno sveikatos”.
2 straipsnis. 5 straipsnio 1 dalies 3 punkto pakeitimas.
5 straipsnio 1 dalies 3 punkte po žodžių „į laisvę“ įrašyti žodžius “pažymėjus jas išoriniu žymeniu”, ir šį punktą išdėstyti taip:
“3) pagal su savivaldybės administracija suderintas kačių kastravimo programas laisvėje sugautų ir kastruotų bešeimininkių kačių paleidimas į laisvę, pažymėjus jas išoriniu žymeniu”.
3 straipsnis. 7 straipsnio papildymas.
7 straipsnį papildyti 6 dalimi ir ją išdėstyti taip:
„6. Savivaldybių administracijos turi teisę nustatyti gyvūnų registravimo ir ženklinimo tvarką.“
4 straipsnis. 10 straipsnio 3 dalies papildymas
10 straipsnio 3 dalį išbraukti žodį “jauniklių” ir dalį išdėstyti taip:
3. Gyvūnų augintinių savininkai, išskyrus asmenis, užsiimančius versliniu gyvūnų augintinių veisimu, privalo užtikrinti, kad jų laikomi gyvūnai augintiniai nesidaugintų, išskyrus atvejus, kai jie užtikrina gyvūnų perdavimą naujiems savininkams (neįskaitant jų perdavimo gyvūnų globėjui) arba rūpinasi jais patys.
4 straipsnis. 13 straipsnio 4 dalies pakeitimas.
13 straipsnio 4 dalyje po žodžių „išoriniu žymeniu“ įrašyti žodžius skliausteliuose “(nukirptas trečdalis kairės ausies kaušelio)” ir šią dalį išdėstyti taip:
„4. Sugautos kastruotos ir išoriniu žymeniu  (nukirptas trečdalis kairės ausies kaušelio) pažymėtos bešeimininkės katės turi būti nedelsiant paleidžiamo sugavimo vietoje, išskyrus atvejus, kai įtariama, kad jos serga ar yra suluošintos“.
5 straipsnis. Įstatymo galiojimas
Įstatymo 3 straipsnis galioja iki 2015 m. gruodžio 31 d.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.


RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

Teikia                                                                                                               Orinta Leiputė