LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO 15 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS (Projektas)

2013 m.                   d.      Nr.      
Vilnius
 
(Žin., 2009, Nr. 54- 2140)
 
 
1 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas ir papildymas.
1. Pakeisti ir papildyti 15  straipsnio 3 dalį  ir ją išdėstyti taip:
„3. Tais atvejais, kai mokslo ir technologijų parkas yra viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus ir kurio viena iš dalininkų yra valstybinė (-ės) aukštoji (-sios) mokykla (-os), valstybinis (-iai) mokslinių tyrimų institutas (-ai) ir (arba) valstybė ar savivaldybės:
1)  gali gauti valstybės lėšų ar atitinkamai savivaldybės lėšų (įskaitant biudžeto asignavimus).
2)  Vyriausybė jos nustatyta tvarka gali priimti sprendimą perduoti mokslo ir technologijų parkui pagal patikėjimo sutartį ne ilgesniam kaip 20 metų terminui valdyti, naudoti ir juo disponuoti valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą. Į valstybės turtą, perduotą pagal patikėjimo sutartį, negali būti nukreipiamas išieškojimas pagal mokslo ir technologijų parko prievoles, įskaitant prievoles, atsiradusias šį turtą valdant, naudojant ir juo disponuojant.
3)  sprendimą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo mokslo ir technologijų parkui pagal patikėjimo sutartį ne ilgesniam kaip 20 metų laikotarpiui priima savivaldybės taryba. Į savivaldybės turtą, perduotą pagal patikėjimo sutartį, negali būti nukreipiamas išieškojimas pagal mokslo ir technologijų parko prievoles, įskaitant prievoles, atsiradusias šį turtą valdant, naudojant ir juo disponuojant. “
2. Papildyti 15 straipsnį nauja 4 dalimi:
„4. Mokslo ir technologijų parkui, atitinkančiam šio straipsnio 3 dalyje nurodytas sąlygas, šio įstatymo 79 straipsnio 2 dalyje ir Vyriausybės nustatyta tvarka Vyriausybė, nutraukus sudarytą valstybės turto patikėjimo sutartį su aukštąja mokykla šalių sutarimu, gali priimti šio straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytus sprendimus, o savivaldybė, savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, nutraukus sudarytą savivaldybės turto patikėjimo sutartį su aukštąja mokykla šalių sutarimu, gali priimti šio straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodytus sprendimus. Pasibaigus sutarčiai, sudarytai su mokslo ir technologijų parku, Vyriausybė jos nustatyta tvarka, o savivaldybė – savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, valstybės (savivaldybės) turtą patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį ne ilgesniam negu 20 metų laikotarpiui valstybinės aukštosios mokyklos sutikimu perduoda valstybinei aukštajai mokyklai, kuri prieš šios sutarties sudarymą valdė, naudojo ir disponavo valstybės turtu patikėjimo teise.“
3. Buvusią 4 dalį laikyti 6 dalimi.
4. Papildyti 15 straipsnį 5 dalimi:
„5. Valstybės (savivaldybės) turtas patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytam mokslo ir technologijų parkui perduodamas laikantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme nustatytų sąlygų ir tvarkos, išskyrus šiame straipsnyje nurodytas išimtis. Pagal patikėjimo sutartį perduotą valstybės turtą mokslo ir technologijų parkas Vyriausybės nustatyta tvarka, o pagal patikėjimo sutartį perduotą savivaldybės turtą – savivaldybės tarybos nustatyta tvarka gali išnuomoti įmonėms, vykdysiančioms (vykdančioms) taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės) plėtros darbus ir (diegsiančioms) diegiančioms inovacijas,  jeigu tai numatyta patikėjimo sutartyje ir jeigu tai būtina mokslo ir technologijų parko veiklai užtikrinti. Pajamos, gautos iš valstybės turto nuomos, naudojamos mokslo ir technologijų parko įstatuose nustatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Mokslo ir technologijų parkas privalo ne vėliau kaip iki kitų metų gegužės 1 dienos viešai paskelbti praėjusių finansinių metų valstybės (savivaldybės) turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitą mokslo ir technologijų parko interneto tinklalapyje.“
 
 
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
 
 
 
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
 
Teikia Seimo narė                                                           Orinta Leiputė

Projektas priimtas  2013-05-30