LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 129 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2013 m.                     d.       Nr.   

Vilnius
 
(Žin., 2002, Nr. 64-2569, 2005, Nr. 67-2400, 2005, Nr. 85-3138, 2009, Nr. 93-3993, 2012, Nr.135-6859)
 
1 straipsnis. 129 straipsnio pakeitimas ir papildymas
1.    129 straipsnio 3 dalies 5 punkte po žodžio „amžius“ įrašyti žodžius „išskyrus atvejus, kai darbuotojui sueina 65 metai ir jis dirba valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išlaikomoje iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmonėje, viešojoje įstaigoje, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos banke“, ir šį punktą išdėstyti taip:

„5) amžius, išskyrus atvejus, kai darbuotojui sueina 65 metai ir jis dirba valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išlaikomoje iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmonėje, viešojoje įstaigoje, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos banke“.
2.    Papildyti 129 straipsnį nauja 5 dalimi:
„5. Darbdavys gali pratęsti darbo sutartį su darbuotoju, kuriam suėjo 65 metai ir kuris dirba valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išlaikomoje iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmonėje, viešojoje įstaigoje, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos banke, šalių sutarimu ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki jam sueis 65 metai. Darbo sutartis gali būti pratęsiama iki vienerių metų ir bendras pratęstas darbo sutarties terminas negali viršyti penkerių metų“.
3.    Buvusią 129 straipsnio 5 dalį laikyti 6 dalimi.
 
 
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
 
 
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
 
 
 
Teikia
Seimo nariai: Vytautas Gapšys
Valdas Skarbalius
Gediminas Jakavonis
Darius Ulickas
Raimundas Markauskas
Ričardas Sargūnas
Petras Čimbaras
Audronė Pitrėnienė
Virginija Baltraitienė
Dangutė Mikutienė
Vilija Filipovičienė
Sergej Ursul
Andrius Mazuronis
Remigijus Žemaitaitis
Juras Požela
Orinta Leiputė
Andrius Palionis
Liutauras Kazlavickas
Agnė Bilotaitė